Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke, „Európa jövője és a kereszténység” címmel tartott előadást május 15-én Debrecenben, a Szent József Gimnáziumban, ahogy az Új Ember katolikus hetilapból erről értesülhettünk, és az előadás egyes részleteit is itt olvashattuk. A hetilapban az előadásban Pálinkás József következetesen mint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke szerepel.

Felhívjuk az érintett felek figyelmét, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya 60. § (1)  cikkelye szerint: 

(1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.

(2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa.

(3) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik.

Úgy találjuk, hogy Pálinkás József, (1 és 2.) értelmében mint magánember természetesen jogosult azt hinni, amit hisz, joga van hitéletet élni, és ennek keretében a hitéről magánemberként előadásokat tartani.

Kifogásoljuk viszont, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként legyen feltüntetve, mivel csak magánemberként helyes az említett aktus, magas tekintélyű, államhoz kötődő tisztségviselőként nem (ld. 3). Úgy gondoljuk, hogy az MTA elnöke egyik felekezetnek sem kölcsönözheti akadémiai elnöki tisztségéből fakadó tekintélyét. Habár az MTA és az állam viszonyának jogi státusza bonyolult, úgy gondoljuk, hogy az állam és az egyház szétválasztásának elve szempontjából aggályos, ha Pálinkás József, mint az MTA elnöke beszél hitbéli kérdésekről.

Problémásnak tartjuk tudományos szempontból, hogy az MTA elnöke hitéről és tudományosan igazolatlan szociális elképzeléseiről tart előadást, és ez utóbbiban a tudományosság normáit nem tartja be.

Aggályosnak találjuk, hogy Pálinkás József az előadásában burkoltan szembe megy a Magyar Alkotmánnyal, a tudományossággal, végül nyíltan szembe megy az Európai Unió elveivel is: „Ennek okát abban láthatjuk, hogy Európa elválasztja egymástól a hitet mint lelki, és a tudást mint szellemi igényeket.”

Kifogásoljuk, hogy az Új Ember hetilap immár egy kezdődő mintaként próbál a Magyar Tudományos Akadémia elnöki posztjának rangjával visszaélni, hiszen ugyanezt tette Vizi E. Szilveszter tanúságtételével is. Ismételten felhívjuk a katolikus hetilapot, hogy ettől tartózkodjon..

Javasoljuk, hogy - amennyiben Pálinkás Józsefet az Új Ember szándékán kívül szerepeltette akadémiai elnöki minőségében, akkor - helyreigazítást tegyenek közzé. Amennyiben Pálinkás József tudtával és beleegyezésével történt a dolog, akkor az Ateista és Agnosztikus Klub felkéri Pálinkás Józsefet, hogy ha az MTA elnöki pozícióját és személyes hitéletét nem tudja kettéválasztani, akkor mondjon le arról, amelyikről lemondani képes.

Ateista és Agnosztikus Klub, 2008. július